Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Nortronic AS

 

1. Generelle betingelser Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er avtalt.
 
2. Forholdet til kjøpsloven
Kjøpsloven kommer utfyllende til anvendelse med mindre dens bestemmelser klart er fraveket i disse salgs- og leveringsbetingelser, ordrebekreftelse, pakkseddel eller lignende.
 
3. Priser
Alle bestillinger og avtaler, bekreftede eller ubekreftede, effektueres etter de på leveringsdagen gjeldende priser. Med mindre det er gjort særskilt avtale, gjelder våre prislister. Prisene er eks. mva, men inkl. miljøgebyr. Miljøgebyr er i henhold til enhver tid gjeldene satser fra Renas AS. Selger tar forbehold om justering av de avtalte priser dersom det før leveringsdagen inntrer endringer i valutaforhold og / eller internasjonale råvarepriser. Priser og rabatter er basert på uttak i hele kartonger / esker.
 
4. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er 15 dager netto regnet fra faktura dato. Kjøper plikter å betale den avtalte kjøpesum fullt ut ved forfall til Selger selv om Kjøper har reklamert på varen. Etter forfall beregnes renter iht. morarenteloven. Selger kan kreve erstatning i tillegg til forsinkelsesrente etter kjøpslovens regler.
 
5. Leveringsbetingelser
Nortronic AS belaster fraktkostnader dersom ikke annet er avtalt. Ordre som er mottatt før kl.11:00 effektueres normalt samme dag.
 
6. Reklamasjon
 
Transport:
Transportskade eller manko i antall kolli skal skje skriftlig straks etter varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko overfor transportør. Manko i innhold av emballerte varer skal skje skriftlig til selger straks og senest 7 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene. Leverandørens ansvar for mangler ved den leverte vare omfatter ikke skade eller tap. Leverandøren har ikke ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes 3. part.
 
Produkt:
Reklamasjonsfristen er 24 måneder, regnes fra fabrikkens leveringsdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser. Varer som er skadet som følge av ytre påvirkninger eller feilaktig bruk, erstattes ikke. Selger svarer ikke for forhold oppstått etter at risikoen har gått over på Kjøperen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke forhold som skyldes slitasje og elde, eller Kjøpers uriktige eller avvikende bruk, uheldige lagringsforhold, mangelfullt eller uriktig vedlikehold, feil montering, eller forandringer og tilpasninger av varen. Vi tar forbehold om skader på produkter som skyldes bruk i forbindelse med provanlegg / byggstrøm. Selger har ikke ansvar for skader eller tap som er en følge av varens videreanvendelse eller for annet indirekte tap, som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeerstatning, leietap, utskiftningskostnader eller skade som varen har voldt på person eller gjenstand med mindre mangler ved varen kan føres tilbake til forsett eller grov uaktsomhet hos selger og kjøper kan påvise årsakssammenheng mellom den påklagede mangel og inntrådt skade. Dersom det ikke foreligger en mangel ved varen så har Selger rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført han. Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service, dekkes av kjøper om ikke annet er avtalt.
 
Kontakt oss for returskjema og reklamasjonsskjema!
 
7. Returbetingelser
All retur skal avtales på forhånd. Feilleveringer fra selger krediteres 100 % i henhold til fakturert pris og fraktkostnader dekkes av selger. Varer levert i henhold til bestilling tas kun i retur etter skriftlig avtale med selger. Spesialbestilte varer som ikke lagerføres hos Nortronic tas kun i retur når aksept fra leverandør foreligger. Varer som ønskes returnert må være i samme stand som ved levering og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som de ble levert fra selgers lager. Aksepteres retur vil det bli belastet et returgebyr på 25% av varenes netto verdi. Kopi av faktura eller pakkseddel må følge returen og returfrakt betales av avsender.
 
8. Force Majeure
Selger er uten ansvar for direkte og indirekte tap som kjøper pådras grunnet force majeure hendelser.

9. Salgspant
Selger har salgspant (eiendomsforbehold) i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt. (jfr. Pantelovens §§ 3-14 og 3-22). Kjøper aksepterer frivillig tilbakelevering ved betalingsmislighold.

10. Ekspedisjonsgebyr, miljøtillegg og fraktkostnad
På bestillinger under kr. 1000,- netto eks. mva. beregnes et ekspedisjonsgebyr på kr. 150,-. Det tilkommer et emballasjetillegg på kr 50,- pr. ordre og kr 150,- pr ordre med aluprofiler. Ved bestilling av produkter med lengder over 1 meter, blir det lagt til ekstra fraktkostnad.